送殷判官归上都

作者: 唐代    灵一
漾舟云路客,来过夕阳时。向背堪遗恨,逢迎宿未期。
水容愁暮急,花影动春迟。别后王孙草,青青入梦思。

yàng zhōu yún lù kè ,lái guò xī yáng shí 。xiàng bèi kān yí hèn ,féng yíng xiǔ wèi qī 。 漾舟云路客,来过夕阳时。向背堪遗恨,逢迎宿未期。
shuǐ róng chóu mù jí ,huā yǐng dòng chūn chí 。bié hòu wáng sūn cǎo ,qīng qīng rù mèng sī 。 水容愁暮急,花影动春迟。别后王孙草,青青入梦思。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

送殷判官归上都作者: 灵一