浣溪沙·同昌甫饮南池

作者: 宋代    韩淲
屋上青山列晚云。水边红袂映斜曛。柳阴荷气簟湘纹。
酒以歌长谁乐事,诗成杯滟我离群。香消凉意有南薰。

wū shàng qīng shān liè wǎn yún 。shuǐ biān hóng mèi yìng xié xūn 。liǔ yīn hé qì diàn xiāng wén 。
jiǔ yǐ gē zhǎng shuí lè shì ,shī chéng bēi yàn wǒ lí qún 。xiāng xiāo liáng yì yǒu nán xūn 。
屋上青山列晚云。水边红袂映斜曛。柳阴荷气簟湘纹。
酒以歌长谁乐事,诗成杯滟我离群。香消凉意有南薰。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

浣溪沙·同昌甫饮南池作者: 韩淲

相关推荐

  • 韩淲
  • 浣溪沙