导引·奉安真宗皇帝御容于寿星观永崇殿导引歌词

作者: 宋代    王珪
忆玉清景,繁盛极当时。千古事难追。汉家别朝秋风起,空出奉宸衣。三山浮海日晖晖。羽盖共云飞。灵宫旧是楼真处,还望玉舆归。

yì yù qīng jǐng ,fán shèng jí dāng shí 。qiān gǔ shì nán zhuī 。hàn jiā bié cháo qiū fēng qǐ ,kōng chū fèng chén yī 。sān shān fú hǎi rì huī huī 。yǔ gài gòng yún fēi 。líng gōng jiù shì lóu zhēn chù ,hái wàng yù yú guī 。忆玉清景,繁盛极当时。千古事难追。汉家别朝秋风起,空出奉宸衣。三山浮海日晖晖。羽盖共云飞。灵宫旧是楼真处,还望玉舆归。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

导引·奉安真宗皇帝御容于寿星观永崇殿导引歌词作者: 王珪