沁园春·寿张府判夫人

作者: 宋代    姚勉
梅笑东风,只两日间,又新岁华。有玉龟阿母,献三蟠实,蕊宫仙子,飞七香车。春满虾帘,雪晴鸳瓦,窗户非烟笼翠纱。萱堂上,看衣翻戏采,觞捧流霞。
君家。元是仙家。几度看菖蒲九节花。来剑池丹井,平分风月,一溪流水,犹泛胡麻。寿庆千秋,荣封两国,绿鬓犹深杨柳鸦。长生药,在蓬莱顶上,不必丹砂。

méi xiào dōng fēng ,zhī liǎng rì jiān ,yòu xīn suì huá 。yǒu yù guī ā mǔ ,xiàn sān pán shí ,ruǐ gōng xiān zǐ ,fēi qī xiāng chē 。chūn mǎn xiā lián ,xuě qíng yuān wǎ ,chuāng hù fēi yān lóng cuì shā 。xuān táng shàng ,kàn yī fān xì cǎi ,shāng pěng liú xiá 。
jun1 jiā 。yuán shì xiān jiā 。jǐ dù kàn chāng pú jiǔ jiē huā 。lái jiàn chí dān jǐng ,píng fèn fēng yuè ,yī xī liú shuǐ ,yóu fàn hú má 。shòu qìng qiān qiū ,róng fēng liǎng guó ,lǜ bìn yóu shēn yáng liǔ yā 。zhǎng shēng yào ,zài péng lái dǐng shàng ,bú bì dān shā 。
梅笑东风,只两日间,又新岁华。有玉龟阿母,献三蟠实,蕊宫仙子,飞七香车。春满虾帘,雪晴鸳瓦,窗户非烟笼翠纱。萱堂上,看衣翻戏采,觞捧流霞。
君家。元是仙家。几度看菖蒲九节花。来剑池丹井,平分风月,一溪流水,犹泛胡麻。寿庆千秋,荣封两国,绿鬓犹深杨柳鸦。长生药,在蓬莱顶上,不必丹砂。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

沁园春·寿张府判夫人作者: 姚勉

相关推荐

  • 姚勉
  • 沁园春