酬郭先辈

作者: 唐代    徐铉
太原郭夫子,行高文炳蔚。弱龄负世誉,一举游月窟。
仙籍第三人,时人故称屈。昔余吏西省,倾盖名籍籍。
及我窜群舒,向风心郁郁。归来暮江上,云雾一披拂。
雷雨不下施,犹作池中物。念君介然气,感时思奋发。
示我数篇文,与古争驰突。彩褥粲英华,理深刮肌骨。
古诗尤精奥,史论皆宏拔。举此措诸民,何忧民不活。
吁嗟吾道薄,与世长迂阔。顾我徒有心,数奇身正绌。
论兵属少年,经国须儒术。夫子无自轻,苍生正愁疾。

tài yuán guō fū zǐ ,háng gāo wén bǐng wèi 。ruò líng fù shì yù ,yī jǔ yóu yuè kū 。 太原郭夫子,行高文炳蔚。弱龄负世誉,一举游月窟。
xiān jí dì sān rén ,shí rén gù chēng qū 。xī yú lì xī shěng ,qīng gài míng jí jí 。 仙籍第三人,时人故称屈。昔余吏西省,倾盖名籍籍。
jí wǒ cuàn qún shū ,xiàng fēng xīn yù yù 。guī lái mù jiāng shàng ,yún wù yī pī fú 。 及我窜群舒,向风心郁郁。归来暮江上,云雾一披拂。
léi yǔ bú xià shī ,yóu zuò chí zhōng wù 。niàn jun1 jiè rán qì ,gǎn shí sī fèn fā 。 雷雨不下施,犹作池中物。念君介然气,感时思奋发。
shì wǒ shù piān wén ,yǔ gǔ zhēng chí tū 。cǎi rù càn yīng huá ,lǐ shēn guā jī gǔ 。 示我数篇文,与古争驰突。彩褥粲英华,理深刮肌骨。
gǔ shī yóu jīng ào ,shǐ lùn jiē hóng bá 。jǔ cǐ cuò zhū mín ,hé yōu mín bú huó 。 古诗尤精奥,史论皆宏拔。举此措诸民,何忧民不活。
yù jiē wú dào báo ,yǔ shì zhǎng yū kuò 。gù wǒ tú yǒu xīn ,shù qí shēn zhèng chù 。 吁嗟吾道薄,与世长迂阔。顾我徒有心,数奇身正绌。
lùn bīng shǔ shǎo nián ,jīng guó xū rú shù 。fū zǐ wú zì qīng ,cāng shēng zhèng chóu jí 。 论兵属少年,经国须儒术。夫子无自轻,苍生正愁疾。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

酬郭先辈作者: 徐铉

相关推荐

  • 徐铉